Yhteiskuntavastuuraportti 2013

GRI

 

GRI:n sisältö Sivu Huomiot Raportoitu
1. Strategia ja analyysi


1.1 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus
1.2 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Toiminnan vaikutukset
Yhteiskuntavastuun teemat ja tekemiset
Toimintaympäristö ja trendit
Yhteiskuntavastuustrategia


2. Organisaation kuvaus


2.1 Organisaation nimi Hallinto ja johtaminen
2.2 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit Palvelut valtionhallinolle
2.3 Operatiivinen rakenne Organisaatio Katso myös Tilinpäätös 2013, sivu 39
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Organisaatio
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Organisaatio
2.6 Organisaation omistus ja juridinen muoto Hallinto ja johtaminen
2.7 Markkinoiden kuvaus Palvelut valtionhallinnolle
Toimialat

2.8 Organisaation toiminnan laajuus Avainluvut
Palvelut valtiohallinnolle

2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella
Tilinpäätös sivu 2
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot
Senaatti-kiinteistöjen yhteiskuntavastuuraportti 2012 palkittiin Yhteiskuntavastuuraportointikilpailun julkisen sektorin sarjan parhaana raporttina

3. Raportointiperiaatteet


Raportin kuvaus  


3.1 Raportointiajanjakso Raportointiperiaatteet
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankohta Raportointiperiaatteet
3.3 Raportointitiheys Raportointiperiaatteet
3.4 Yhteystiedot Yhteystiedot
3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät) Yhteiskuntavastuun keskeiset näkökulmat
Sidosryhmäyhteistyö

3.6 Raportin laskentarajat ja kattavuus Raportointiperiaatteet
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Raportointiperiaatteet
3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuus Raportointiperiaatteet
3.9 Mittaus- ja laskentaperiaatteet Raportointiperiaatteet
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa
Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa ilmoitetaan tunnuslukujen yhteydessä.
3.11 Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä Raportointiperiaatteet
GRI-sisältövertailu  


3.12 GRI-sisältövertailu GRI
Varmennus  


3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Varmennusraportti

4. Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus


Hallinto  


4.1 Organisaation hallintorakenne Hallinto ja johtaminen
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallitus
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Hallitus
Hallinto ja johtaminen

4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan Hallinto ja johtaminen

4.5 Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen Hallinto ja johtaminen
4.6 Intressiristiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä Hallinto ja johtaminen Eturistiriitatilanteen välttämiseksi hallituksen jäsenten esteellisyydestä on ohjeistettu hallituksen työjärjestyksessä.
4.7 Hallituksen jäsenten pätevyys strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueilla Hallinto ja johtaminen Hallituksen jäsenten pätevyyteen liittyviä vaatimuksia on linjattu mm. valtion omistajapolitiikkaa koskevassa valtioneuvoston periaatepäätöksessä 7.6.2007.
4.8 Missio, arvot ja eettiset periaatteet Strategia
Yhteiskuntavastuustrategia
Henkilöstöjohtaminen

4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallinta Riskienhallinta
Hallinto ja johtaminen
Yhteiskuntavastuun johtaminen
Ympäristövastuun johtaminen

4.10 Hallituksen oman toiminnan arviointi
Hallitus tekee vuosittain itsearvioinnin oman toiminnan kehittämiseksi.
Ulkopuoliset sitoumukset  


4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Riskienhallinta
Kiinteistövarallisuus

4.12 Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiin Energiankulutus
Green Office

4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Toimialan kehittämiseen osallistuminen
Sidosryhmävuorovaikutus  


4.14 Organisaation sidosryhmät Sidosryhmäyhteistyö
4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmäyhteistyö
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Sidosryhmäyhteistyö
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet asiat ja huolenilmaukset Sidosryhmäyhteistyö
Asiakkaat
Henkilöstö
Toiminnan laatu


Taloudellisen vastuun tunnusluvutLähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen Strategia
Riskienhallinta
Taloudellisen vastuun johtaminen
Yhteiskuntavastuun teemat ja tekemiset
Yhteiskuntavastuustrategia
Taloudelliset tavoitteet ja tulokset

Taloudelliset tulokset  


EC1* Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken Yhteiskunnaliset rahavirrat
EC2* Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja riskit sekä mahdollisuudet Yhteiskuntavastuustrategia
Ympäristötyön taloudellinen vaikutus

EC3* Eläkesitoumusten kattavuus
Eläkekulujen määrä raportoitu tilinpäätöksen liitetiedossa 18. Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen lainsäädäntöä.
EC4* Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen tuki Hallinto ja johtaminen
Rahavirrat

Markkinat


EC5 Organisaation pienimmän aloituspalkan suhde kansalliseen minimipalkkaan

EC6* Periaatteet ja käytännöt liittyen paikallisiin tavaran- ja palveluntoimittajiin sekä paikallisten toimittajien osuus Vastuulliset hankinnat
EC7* Paikallisen rekrytoinnin menettelytavat ja paikallisten johtajien osuus
Ei olennainen Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa. Senaatti-kiinteistöt toimii Suomessa.
Välilliset taloudelliset vaikutukset


EC8* Investoinnit infrastruktuuriin ja julkista käyttöä varten tehdyt palveluhankinnat   Ei tehty GRI:n tarkoittamia investointeja.
EC9 Välilliset taloudelliset vaikutukset Toiminnan vaikutukset
Talousrikollisuuden torjunta


* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnuslukuYmpäristövastuun tunnusluvutLähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen Riskienhallinta
Yhteiskuntavastuun teemat ja tekemiset
Yhteiskuntavastuustrategia
Yhteiskuntavastuun johtaminen
Ympäristövaastuun johtaminen

EN1* Materiaalien käyttö
Senaatti-kiinteistöillä ei omaa tuotantoa. Indikaattori ei olennainen palveluliiketoiminnassa.
EN2* Kierrätysmateriaalien käyttö
Senaatti-kiinteistöillä ei omaa tuotantoa. Indikaattori ei olennainen palveluliiketoiminnassa.
Energia  


EN3* Välitön energiankulutus Energiankulutus
EN4* Välillinen energiankulutus Energiankulutus
EN5 Energiansäästötoimilla ja energiatehokkuudella saavutetut säästöt Yhteiskuntavastuun teemat ja tekemiset
Energiankulutus

EN6 Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksi Energiankulutus
Yhteiskuntavastuun teemat ja tekemiset

EN7 Aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu vähennys energiankulutuksessa Green Office
Rakentamisen ympäristövaikutukset

VesiEN8* Vedenotto Vedenkulutus Pääosa vedestä tulee kunnallisista vedenottamoista.
EN9 Vesilähteet, joihin organisaation vedenkulutus vaikuttaa merkittävästi
Ei olennainen Senaatti-kiinteistöille. Pääosa vedestä tulee kunnallisista vedenottamoista.
EN10 Veden kierrätys ja uudelleenotto
Vettä ei nykyisellään kierrätetä.
Luonnon monimuotoisuus


EN11* Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailta alueilta tai suojelluilta alueilta omistetut, vuokratut ja hallinnoidut maa-alueet Luonnon monimuotoisuus Senaatti-kiinteistöt on tietoinen suojelualueista jotka omistaa. Valtaosa suojelualueista ovat Metsähallituksen omaisuutta minkä vuoksi niitä ei raportoida kokonaisuudessa.
EN12* Toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla Luonnon monimuotoisuus
EN13 Suojellut tai kunnostetut elinympäristöt Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta
EN14 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat Luonnon monimuotoisuus
EN15 Uhanalaiset lajit organisaation toiminnan vaikutuspiirissä

Päästöt ja jätteet  


EN16* Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Päästöt ilmaan
EN17* Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Green Office
EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Päästöt ilmaan
Green Office

EN19* Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Jätteet ja kylmäaineet
EN20* Typen ja rikin oksidit ja muut merkittävät päästöt ilmaan jaoteltuna päästölajeittain Päästöt ilmaan
EN21* Päästöt veteen ja jätevedet päästölajeittain
Senaatti-kiinteistöjen päästöt vesistöihin eivät ole olennaisia. Jätevesipäästöt vesistöön ohjautuvat kunnallisiin tai kiinteistökohtaisiin jätevedenpuhdistamoihin.
EN22* Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelymenetelmän mukaan Jätteet ja kylmäaineet Raportoitu jätteiden kokonaismäärä sekä hyötykäyttöaste. Jätteiden hyötykäyttötavat riippuvat paikallisten jätteenkäsittelylaitosten käsittelymenetelmistä ja -kapasiteetista.
EN23* Merkittävien kemikaali-, öljy- ja polttoainevuotojen määrä ja suuruus
Ei merkittäviä vuotoja raportointikaudella.
EN24 Kuljetetun, maahantuodun, maastaviedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä sekä kansainvälisesti kuljetetun ongelmajätteen osuus

EN25 Vesistöt joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutus

Tuotteet ja palvelut  


EN26* Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Jätteet ja kylmäaineet
Päästöt ilmaan

EN27* Uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen otettujen tuotteiden ja pakkausmateriaalien osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin
Ei olennainen Senaatti-kiinteistöille. Senaatti-kiinteistöt toimii palveluliiketoiminnassa.
Määräystenmukaisuus  


EN28* Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot
Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
Kuljetukset  


EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset Green Office
Yleiset  


EN30 Ympäristönsuojelumenot ja ympäristöinvestoinnit Ympäristöasioiden taloudellinen vaikutus

* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnuslukuSosiaalisen vastuun tunnusluvut


Työntekijät ja työolosuhteet


  Lähestymistapa henkilöstöjohtamiseen Riskienhallinta
Henkilöstö
Henkilöstöjohtaminen
Osaamisen kehittäminen
Yhteiskuntavastuun johtaminen
Yhteiskuntavastuun teemat ja tekemiset

LA1* Henkilöstön jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan sekä alueittain Henkilöstö  
LA2* Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Henkilöstö Lähteneistä miehiä oli 7 ja naisia 13.
LA3* Henkilöstöetuudet kokoaikaisille, joita ei ole tarjottu määrä- tai osa-aikaisille työntekijöille Henkilöstö Kaikki Senaatti-kiinteistöjen tarjoamat edut ovat koko henkilökunnan käytettävissä, lukuun ottamatta autoetua, joka on ainoastaan vakituisilla työntekijöillä.
Työntekijöiden ja työnantajan väliset suhteet


LA4* Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimasta
Henkilöstöstä 51 % kuuluu ammattijärjestöihin. Kaikki työntekijät ylintä johtoa lukuunottamatta kuuluvat työehtosopimusten piiriin.
LA5* Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika
Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen YT-lainsäädäntöä.
Työterveys- ja turvallisuus


LA6 Työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta
Koko henkilöstö on työsuojelutoimikunnan piirissä. Henkilöstöllä on neljä luottamusmiestä, yksi työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua sekä työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö, jotka vastaavat työsuojeluun liittyvistä käytännön asioista. Työsuojelun toimenpiteet on kirjattu neuvottelukunnassa käsiteltävään yhteiseen työhyvinvointi- ja tyky-vuosisuunnitelmaan
LA7* Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat Henkilöstö Raportoitu tapaturmataajuus, tapahtumien lukumäärä, sairauspoissaoloprosentit ja keskimääräiset sairauspäivät. Ammattitauteja ei todettu ja kuolemantapauksia ei tapahtunut raportointikaudella.
LA8 Työntekijöiden, perheiden ja paikallisyhteisön jäsenten valistus vakavista sairauksista Henkilöstö  
LA9 Työterveys- ja turvallisuusasioista sopiminen ammattiyhdistysten kanssa
 
Koulutus  
 
LA10* Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Osaamisen kehittäminen  
LA11 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Osaamisen kehittäminen
Henkilöstö

LA12 Kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä oleva henkilöstö
Vakituisesta henkilöstöstä 98,5 % on käynyt kehityskeskustelun.
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet


LA13* Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus Henkilöstö
LA14* Miesten ja naisten peruspalkan suhde henkilöstöryhmittäin
Naisten ja miesten palkkoja käsitellään palkkausjärjestelmän kehittämisryhmässä. Henkilöstön palkkoja on verrattu ammattiryhmittäin ja sukupuolen mukaan eikä palkitsemisessa ole havaittu epäkohtia.


* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku


IhmisoikeudetLähestymistapa ihmisoikeuksien johtamiseen Henkilöstöjohtaminen
Talousrikollisuuden torjunta
Vastuulliset hankinnat
Yhteiskuntavastuun johtaminen

Investointi- ja hankintakäytännöt


HR1* Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointisopimuksissa ja investointien yhteydessä tehdyt ihmisoikeusarvioinnit Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen eettiset periaatteet. Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset urakoitsijoilta. Lisäksi verottajalle tehdään ilmoitukset kaikista sopimuksista
HR2* Merkittävien alihankkijoiden ja toimittajien osuus, joista tehty ihmisoikeusarviointi sekä tästä seuranneet toimenpiteet Talousrikollisuuden torjunta Senaatti-kiinteistöjen eettiset periaatteet. Senaatti-kiinteistöt noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja vaatii tilaajavastuulain mukaiset selvitykset urakoitsijoilta. Lisäksi verottajalle tehdään ilmoitukset kaikista sopimuksista.
HR3 Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä
Kaikki senaattilaiset ovat suorittaneet eettisiin toimintaperiaatteisiin liittyvän verkkotentin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Uusille työntekijöille tentit ovat osa perehdyttämisohjelmaa.
Syrjinnän kielto  


HR5* Toiminnot, joissa järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus on uhattuna
Ei riskiä Senaatti-kiinteistöjen toiminnassa. Kaikki työntekijät johtoa lukuun ottamatta kuuluvat työehtosopimusten piiriin. 
Lapsityövoima  


HR6* Merkittävät lapsityövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet
Ei riskiä Senaatti-kiinteistöjen omassa toiminnassa.
Pakko- ja rangaistustyövoima


HR7* Merkittävät pakko- ja rangaistustyövoiman käytön riskit ja tämän estämiseksi toteutetut toimenpiteet
Ei riskiä Senaatti-kiinteistöjen omassa toiminnassa. 
Turvallisuuskäytännöt  


HR8 Ihmisoikeuspolitiikkoihin ja -toimintakäytäntöihin koulutetun turvahenkilökunnan määrä

Alkuperäiskansojen oikeudet
 
HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja toteutetut toimenpiteet
Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella

* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku


YhteiskuntaLähestymistapa yhteiskuntaan liittyvien asioiden johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminen
Yhteiskuntavastuun teemat ja tekemiset
Vastuulliset hankinnat

Paikallisyhteisöt  


SO1* Paikallisyhteisöihin kohdistuvien vaikutusten arviointi ja hallintaan liittyvät ohjelmat Kaavoitukseen osallistuminen
Talousrikollisuuden torjunta

Korruptio  


SO2* Korruptioanalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden osuus ja määrä
Erillisiä liiketoimintayksikkökohtaisia korruptioanalyysejä ei ole tehty. Korruptio otetaan riskienhallinnan arviointiin mukaan tarvittaessa.
SO3* Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä
Kaikki senaattilaiset ovat suorittaneet eettisiin toimintaperiaatteisiin liittyvän verkkotentin vuosien 2011 ja 2012 aikana. Uusille työntekijöille tentit ovat osa perehdyttämisohjelmaa.
SO4* Korruptiotapausten yhteydessä toteutetut toimenpiteet
Korruptiotapauksia ei tullut esiin raportointikaudella.
Poliittinen vaikuttaminen  


SO5 Organisaation julkiset poliittiset kannanotot sekä osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen ja lobbaukseen Toimialan kehittämiseen osallistuminen
Toiminnan vaikutukset

SO6 Poliittisille puolueille, instituutioille ja poliitikoille annetut lahjoitukset
Senaatti ei anna tukea polittisille tahoille
SO7 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Vastuulliset hankinnat
  Määräystenmukaisuus


SO8* Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot Vastuulliset hankinnat

* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnuslukuTuotevastuuLähestymistapa tuotevastuun johtamiseen Yhteiskuntavastuun johtaminen
Yhteiskuntavastuun teemat ja tekemiset
Sisäilma
Turvallisuus
Asiakkaat
Riskienhallinta

PR1* Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi Sisäilma
Turvallisuus

PR2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset
Ei rikkomuksia raportointikaudella.
Tuotteisiin liittyvät merkinnät


PR3* Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio sekä merkittävien tuotteiden ja palvelujen osuus, joita vaatimukset koskevat Energiakulutus Kiinteistöjen energiatehokkuusluokat
PR4 Tuoteinformaatioon ja -merkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset
Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella.
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyys-kyselyiden tulokset Asiakkaat
Markkinointiviestintä  


PR6* Markkinointiviestinnän, mukaan lukien mainonnan ja sponsoroinnin, lainmukaisuus sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttyminen
Ei olennainen. Senaatti-kiinteistöjen markkinointi on vähäistä toiminnan luonteen vuoksi valtion liikelaitoksena.
PR7 Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset
Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella.
Asiakkaiden yksityisyyden suoja


PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset
Rikkomuksia ei tullut esiin raportointikaudella
Määräystenmukaisuus  


PR9* Merkittävien tuotteiden ja palvelujen käyttöön liittyvän lainsäädännön ja -säädösten rikkomisesta aiheutuneet sakot ja sanktiot
Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.

* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku


Rakennus- ja kiinteistöalan toimintaindikaattorit


CRE1* Rakennusten energiaintensiteetti Energiakulutus
CRE2* Rakennusten vesi-intensiteetti Vedenkulutus
CRE3* Rakennusten kasvihuonekaasupäästöintensiteetti Päästöt ilmaan
CRE4* Uudis- ja korjausrakentamisen kasvihuonekaasupäästöintensiteetti Rakentamisen ympärstövaikutukset
CRE8 Kestävään kehitykseen liittyvien sertifiointi-, luokittelu- sekä merkintäohjelmien tyyppi ja lukumäärä uudisrakentamisessa, hallinoinnissa, hallussapidossa sekä saneerauksessa. Energiakulutus

* GRI-ohjeiston suosittelema avaintunnusluku