Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Yhteiskuntavastuun avainluvut

Talouden avainlukumme on jaoteltu kasvun, kannattavuuden ja vakavaraisuuden teemoihin. Tältä sivulta löytyvät myös ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun keskeiset tunnusluvut.

 
Taloudellinen vastuu 2013 2012 Muutos-%
Kasvu


Liikevaihto, Me 630 620 1,5
Tase, Me 4 590 4 640 -1,1
Vuokrattava pinta-ala, 1000 m² 6 434 6 477 -0,7
Investoinnit yhteensä, Me 199 196 1,4
Investointien osuus liikevaihdosta, % 32 32 -1,4
Henkilöstö lkm 31.12. 273 251 8,8
Kannattavuus


Tulos, Me 122 134 -8,9
Tuloksen osuus liikevaihdosta, % 19,4 21,7 -10,4
Sijoitetun pääoman tuotto, koko toiminta, % 3,9 4,3 -9,3
Sijoitetun pääoman tuotto, vuokraustoiminta, % 3 3,2 -6,3
Oman pääoman tuotto, % 4,1 4,5 -8,9
Keskimääräinen neliövuokra, e/m²/kk 14,28 13,51 5,7
Kiinteistöomaisuuden käyttöaste, % 95,3 96,4 -1,2
Vakavaraisuus


Omavaraisuusaste, % 66 65,3 1,1
Nettovelkaantumisaste, % 49 50 -2
Lainat, Me 1 503 1 559 -3,6
       
Ympäristövastuu 2013 2012 Muutos-%
Sähkön ominaiskulutus (kWh/brm²) 90 90,7 -0,8
Lämmön ominaiskulutus (kWh/brm²), normeerattu 121,8 123,5 -1,4
Veden ominaiskulutus (l/brm²) 323 315,7 2,4
Ylläpidettyjen kiinteistöjen ominaispäästöt kg, CO₂-ekv/brm² 44 59 -25,0
Sosiaalinen vastuu 2013 2012 Muutos-%
Henkilöstö


Lukumäärä 31.12.2013 273 251 8,8
Keski-ikä 48,3 49,6 -2,6
Asiakkaat


Asiakastyytyväisyys % vastaajista melko tai erittäin tyytyväinen 73 78 -6,4

Avainluvut

199 Mrd. €

investointeja

95,3 %

kiinteistöomaisuuden käyttöaste