Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Yhteiskuntavastuun johtamisessa auttaa oikein hajautettu hallinta

Senaatti-kiinteistöissä yhteiskuntavastuu on pohjana kaikelle toiminnalle. Senaatti-kiinteistöjen operatiivisesta toiminnasta vastaava johtaja on myös yhteiskuntavastuun johtaja, joka raportoi johtoryhmässä keskitetysti yhteiskuntavastuuasioista ja huolehtii, että asiat huomioidaan liiketoimintastrategian suunnittelussa ja vuosittaisissa toimintasuunnitelmissa. Yhteiskuntavastuullista toimintatapaa johdetaan prosessien kautta ja näistä vastaavat johtoryhmän jäseninä olevat johtajat prosessien omistajina.

Asiantuntijatiimit vastaavat yhteiskuntavastuun eri osa-alueista

Sidosryhmät mukana muovaamassa olennaisia näkökohtia

 Asiantuntijatiimit vastaavat yhteiskuntavastuun eri osa-alueista

Senaatti-kiinteistöissä toimii kvartaaleittain kokoontuva yhteiskuntavastuun ohjausryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja viedä yhteiskuntavastuun käytäntöjä toimintaan. Ohjausryhmän keskeinen tehtävä on vastata sertifioidun ympäristöjärjestelmän mukaisista tehtävistä ja järjestelmän säännöllisistä auditoinneista. Ryhmässä on henkilöitä Senaatti-kiinteistöjen toimialoilta, alueilta ja palveluyksiköistä.

"Johtoryhmän jäsenet vastaavat yhteiskuntavastuun johtamiseen tarvittavista prosesseista."

 

Lisäksi keskeisille yhteiskuntavastuun osa-alueille on erikseen nimettyjä tiimejä, joihin on koottu kyseisen osa-alueen asiantuntijoita. Näitä ovat sisäympäristöklinikka, energia-, Green Office-, rakennussuojelu- ja esteettömyystiimit sekä ylläpidon turvallisuus-, talousrikollisuus- ja jäteasioita käsittelevä tiimi. Tiimit kokoontuvat tarvittaessa ja ottavat kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin.

Sidosryhmät mukana muovaamassa olennaisia näkökohtia

Senaatti-kiinteistöjen johto on tunnistanut Senaatti-kiinteistöjen toiminnan keskeisimmät näkökohdat ja niiden vaikutukset Senaatti-kiinteistöjen toimintaan. Myös sidosryhmien näkökannat on otettu huomioon arvioinnissa. Sidosryhmien mielipiteitä kartoitetaan tarvittaessa kyselyillä, haastatteluilla ja erillisillä sidosryhmäpaneeleilla. Olennaisuuden päivitetään säännöllisesti, viimeksi vuoden 2013 alussa.

Yhteiskuntavastuuraportointi vastaa olennaisiksi määriteltyjä asioita.