Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Henkilöstön kouluttamiseen halutaan panostaa

Valokeilassa vuonna 2013

 • Perehdyttämiseen panostettiin uudistamalla Tulokas tapahtumat -perehdytysmateriaali ja tekemällä Senettiin Tulokas-sivut uusia työntekijöitä varten.
 • Osaamisen kehittämisindeksiluku kasvoi edelleen.
 • Kyvykäs organisaatio -projektia jatkettiin Kyvykäs 2:lla, johon osallistui 22 senaattilaista. Kehittämistoimenpiteinä olivat haastattelut, kehittymissuunnitelman tekeminen ja yhteiset valmennustilaisuudet.
 • Työympäristöosaamisen verkkokoulutus laadittiin koko henkilöstölle sekä suunniteltiin kohdennetut valmennuspäivät.
 • Esimiehiä perehdytettiin monipaikkaisen työympäristön haasteisiin sekä uuden suoritusarviointitoimintamallin ja arviointilomakkeen käyttöön sekäarvioinnin toteuttamiseen.
 • Työntekijöille järjestettiin Lintulahti- muutosprojektin osallistavasti.

  "Vuonna 2013 henkilöstökoulutuksia järjestettiin keskimääräistä enemmän."

   

Henkilöstö korkeasti kouluttettua

Senaatti-kiinteistöjen henkilöstöstä jopa 60,8 prosentilla on korkeakoulututkinto. Senaatti-kiinteistöissä kannustetaan moniosaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen, joiden merkitys korostuu myös resurssi- ja osaamisstrategiassa.

Henkilöstöjakauma koulutusasteittain

LukumääräPerusasteKeskiasteAlin korkea-asteAlin korkeakouluasteYlin korkeakouluaste
Lukumäärä miehet715114561
Lukumäärä naiset835313228

Koulutuksen jakautuminen henkilöstöryhmien kesken

Johtotason työt (Päivää)112,5
Asiantuntijatyöt (Päivää)1 336,55
Toimeenpanevat työt (Päivää)350,85


Suoriutumisen arviointia uudistettiin

Vuonna 2013 Senaatti-kiinteistöt valmensi esimiehiään käyttämään uudistettua suoritusarviointimenettelyä ja arviointilomaketta pienryhmävalmennuksissa. Samalla muodostettiin yhteinen käsitys ja ymmärrys arviointikriteereistä ja niiden tulkinnoista. Ensimmäinen uudistettu suoritusarviointi toteutettiin keväällä.

Avointa ja aktiivista sisäistä viestintää

Senaatti-kiinteistöillä on useita tapoja tiedon ja osaamisen siirtämiseen:

 • Perehdyttämispäivät uusille työntekijöille
 • Mentorointi ja coaching jatkuvaan oppimiseen
 • Lähtödokumentti-toimintamalli eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden hiljaisen tiedon dokumentoimiseksi
 • Lähtöhaastattelukäytäntö

Kertomusvuonna perehdyttämismateriaalia päivitettiin ja tehtiin intranettiin Tulokas-sivut, jonne koottiin uuden tulokkaan kannalta keskeisimmät asiat. Samalla uudistettiin Tulokas-päivien sisältöä ja rakennetta.

Laaja-alaiseen asiantuntijuuteen kannustaminen

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on moniosaaminen ja osaamisen kasvattaminen asiantuntemusta jakamalla sen sijaan, että kaikki suuntautuisivat kapea-alaiseksi asiantuntijaksi. Pääpaino on tiimimäisessä toimintatavassa.

Senaatti-kiinteistöt panostaa vahvasti henkilöstönsä koulutukseen. Kertomusvuonna koulutuspäiviä oli 6,7 päivää henkilöä kohden, kun keskimäärin koulutuspäiviä on ollut 5,7 päivää henkilöä kohden viimeisen 13 vuoden aikana.

Henkilöstötutkimuksessa seurattava Osaamisen kehittämisen indeksi kasvoi edellisestä mittauskerrasta 75,7 prosenttiin. Indeksi koostuu senaattilaisten kokemasta mahdollisuudesta ylläpitää osaamistaan, saamistaan uusista oppimismahdollisuuksista ja kehittymispyrkimysten tukemisesta.

Henkilöstö osallistuu johdon ohella kehitysprojekteihin, -tiimeihin ja prosessiryhmiin. Henkilöstöä kannustetaan myös osallistumaan alan kehittämiseen maksamalla ulkopuolella pidetyistä luennoista ja julkaistuista artikkeleista palkkiot.

Vuonna 2011 käynnistynyt Kyvykäs organisaatio -projekti jatkui uudella 20 hengen ryhmällä. Ryhmäläiset laativat haastattelujen ja valmennusten avulla henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmansa. Keskeisinä teemoina olivat toimintojen tehostaminen ja Lean-ajattelun sisäistäminen.

Vuonna 2014 koulutuksissa panostetaan erityisesti asiakasosaamiseen, työympäristöosaamiseen, hankeosaamiseen, projektiosaamiseen, tehokkaaseen kokoustamiseen ja monipaikkaisen työskentelyn omaksumiseen.


Avainluvut

6,7

koulutuspäivää henkilöä kohden

 

75,7

Osaamisen kehittämisen indeksi