Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Aktiivista sidosryhmäyhteistyötä vuonna 2013

Sidosryhmä Odotukset Senaatti-kiinteistöjä kohtaan Vuorovaikutuksen välineet Tulokset 2013
Asiakkaat

• Valtion hallinnonalat ja säätiöt
• Tilojen käyttäjät ja asiakkaat
• Yhteensä kymmeniä tuhansia henkilöitä
• Toimintaa tukevat, terveelliset, turvalliset ja tuottavat tilat
• Opastaminen tilojen kestävään käyttöön sekä toimitilakustannusten tehostamiseen
• Energiatehokkuuden parantaminen ja ilmastokuormituksen vähentäminen
• Asiakastyytyväisyyskyselyt, käyttäjätyytyväisyyskyselyt, uudis- ja korjaushankkeiden yhteydessä tehtävät kyselyt
• Senaattila.fi-palveluportaali ja muut sähköiset palvelut kuten Optimaze.net, HTH-tietopalvelu ja sähkönsäästöprojektiin liittyvä senergia.fi
• Säännölliset tapaamiset asiakkaiden kanssa
• Sidosryhmälehti Kontrahti ja sähköinen uutiskirje
• Tuotettu asiantuntijapalveluna asiakaspalveluun, taustatyötiloihin- ja erikoistiloihin liittyviä työympäristö- ja toimitilakonsepteja sekä niihin liittyviä suunnitteluohjeita laajoille toimipisteverkostoille, yksittäisille organisaatioille ja kampuksille
• HTH-tietojärjestelmän käytön ja hyödyntämisen edistäminen asiakaskunnassa
• Asiakastyytyväisyys- ja käyttäjätyytyväisyystutkimukset toteutettiin edellisten vuosien tapaan. Suunnitelma palautearkkitehtuurin uudistamiseksi on valmistunut. Uudistaminen tullaan toteuttamaan asteittain.
Palvelujen ja materiaalien toimittajat

• Noin 4 100 palvelujen ja materiaalien toimittajaa
• 58 kumppania mm. rakennuttamisessa ja projektinjohtamisessa, kiinteistökehityksessä, suunnittelupalveluissa, kiinteistönhoidossa ja oikeuspalveluissa
• Pitkäaikaiset toimittajasuhteet
• Avoimuus ja tasapuolisuus
• Kehittyminen yhteistyössä
• Kumppanuusmallin mukainen toimittajayhteistyö: projektien ohjausryhmät, toimittajatapaamiset ja kehityskeskustelut.
• Avoimet ja selkeät kilpailuttamiskäytännöt.
• Talousrikollisuuden torjuntamenetelmät.
• Kohdekohtaisten kilpailujen valintakriteereihin ja sopimuksiin sisällytetty ympäristökriteereitä ja -tavoitteita
• Palkkio-sanktio -malli käytössä maanlaajuisesti kiinteistönhoidossa ja aloitettu laajentaminen muihin palveluihin
• Sähköinen tilausjärjestelmä otettu käyttöön kaikissa hankinnoissa
• Vuoden 2013 aikana tarkastettiin 11 kohdetta. Tarkastusten perusteella toimintaohjeita tarkennettiin. Tarkastukset kohdistuivat edelleen investointihankkeisiin. Loppuvuodesta nimettiin alueelliset tarkastajat. Päätettiin, että vuonna 2014 tarkastukset ulotetaan myös kunnossapitohankkeisiin
Viranomaiset

• Euroopan unioni, Suomen valtio ja kunnat
• Museovirasto
• Naapurit ja maanomistajat
• Lainmukainen, vastuullinen toiminta, työllistäminen, verotulot.
• Valtion toimintapolitiikkojen ja suositusten toteuttaminen.
• Hyvä ympäristö, vuorovaikutteinen suunnittelu.
• Vaikuttaminen toimialajärjestöissä ja vertaisverkostoissa.
• Maankäytön oma-aloitteinen, vuorovaikutteinen suunnittelu.
• Säännöllinen ja aktiivinen yhteistyö Museoviraston kanssa.
• Toimittu aktiiivisesti EU- ja pohjoismaatasolla valtiokiinteistön omistajien verkostossa
• Jatkettu aktiivista yhteistyötä Museoviraston kanssa kumppanuussopimuksen mukaisesti
• Osallistuttu maankäytön suunnitteluhankkeisiin yhteistyössä kuntien kanssa
• Osallistuttu valtion toimitilastrategian uudistamistyöhön
Omistajat

• Eduskunta
• Valtioneuvosto
• Valtiovarainministeriö
• Omaisuuden arvon ja käytettävyyden varmistaminen.
• Ympäristö- ja sosiaalisten tavoitteiden toteuttaminen.
• Rakennetusta kulttuuriympäristöstä huolehtiminen.
• Toimiminen valtion työympäristö- ja toimitila-asiantuntijana.
• Puolivuosiraportointi, tilinpäätösraportointi, yhteiskuntavastuuraportointi
• Säännöllinen yhteydenpito ja tiedon jakaminen toiminnasta, taloudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.
• HTH tietopalvelu.
• Osallistuttu kulttuurihistoriallisten kohteiden järjestelyihin valtion kiinteistöstrategian mukaisesti.
• Osallistuttu yliopistokiinteistöyhtiöiden omistajaohjaukseen sekä jatkettu
yhteistyötä kampusalueilla.
• Tuettu valtionhallinnon rakenteellisia muutoksia toimitilaratkaisuilla.
• Vastattu eduskunnan kirjalliseen kysymykseen ja tasa-arvovaltuutetun selvityspyyntöön mm. esteettömyyteen ja syrjintään liittyen.
Henkilöstö

• Yhteensä 273 työntekijää
• Haastavat, monipuoliset tehtävät.
• Kilpailukykyinen palkkaus.
• Kehittyminen työssä
• Viihtyminen työssä
• Työkyvyn ylläpito
• Henkilöstön työtyytyväisyystutkimukset.
• Henkilökohtaiset kehityskeskustelut esimiehen kanssa kaksi kertaa vuodessa
• Johdon aamukahvitilaisuudet
• Intranet Senetti
• Henkilöstölehti Senaattori
• Henkilöstöedustus neuvottelukunnissa sekä palkkausjärjestelmän kehittämisryhmässä ja Senaatti-kiinteistöjen hallituksessa sekä prosessien kehittämisryhmissä.
• Henkilöstön työtyytyväisyys laski hieman edellisvuoteen verrattuna, mutta on edelleen keskimääräistä korkeampi
muihin yrityksiin verrattuna.
• Jatkettiin Kyvykäs organisaatio -projektia henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien toteuttamisella, sekä esimiesvalmennuksia, coachingia ja mentorointia.
• täsmennettiin perehdyttämisen työkaluja
• Järjestettiin 11 johdon aamukahvitilaisuutta koko henkilöstölle ajankohtaisita asioista.
•valmennettiin kaikki esimiehet palkkausjärjestelmäämme kuuluvan uudistetun suoritusarviointityökalun käyttöön ja toteutettiin suoritusarviointi uusitulla toimintamallilla ja työkalulla *Luotiin Senaatti-kiinteistöjen työympäristön kehittämisosaamisen lisäämiseksi kolmiportainen valmennusohjelma .
• Järjestettiin perustietojärjestelmiin liittyvä nettitentti, johon osallistuivat kaikki senaattilaiset.
Tiedotusvälineet
• Valtakunnallinen, alueellinen ja paikallinen lehdistö, radio ja TV
• Avoin ja luotettava viestintä • Vuosiraportit
• Lehdistötiedotteet
• Kotisivut
• Tapaamiset ja tiedotustilaisuudet
• Määrällisesti ja laadullisesti Senaatti-kiinteistöjen mediajulkisuus oli edellisvuosien tasolla.
• Julkisuudesta noin 89 % oli neutraalia tai positiivista
• Kertomusvuonna mediassa esillä olivat erityisesti varuskunta- kiinteistöjen myynnit, Museoviraston kiinteistöjen siirrot Senaatti-kiinteistöille ja vuokrausjärjestelmä.
Muut

• Toimialajärjestöt
• Tutkimuslaitokset
• Asiantuntija-toimikunta
• Kansalaisjärjestöt
• Toimialan kehittyminen ja uusien toimintamallien kehittäminen
• Osallistuminen kehittämishankkeiden käynnistämiseen, toteuttamiseen ja rahoitukseen
• RAKLI, Rakennustietosäätiö RTS, Kiinteistöalan Koulutuskeskus, Sisäilmayhdistys ja PALTA ry.
• Osakkuus ja hallituksen puheenjohtajuus strategisesssa huippuosaamiskeskittymä RYM Oy:ssä
• Osallistuminen alan koulutuksen suunnitteluun sekä ohjaukseen ja kouluttamiseen
• Kehitetty kiinteistöalan ja palveluliiketoiminnan pelisääntöjä ja toimintaperiaatteita toimialajärjestöissä ja yhdistyksissä
• Toimittu alan kansainvälisten vertaisverkostojen luottamustehtävissä sekä osallistuttu niiden toimintaan.
• Kehitetty uusia työn tekemisen muotoja ja niihin liittyviä asiantuntijapalveluita, uudistettu investointiprosessia sekä parannettu energiatehokkuutta ja sisäympäristöjä osana RYM Oy:n tutkimusohjelmia
• Osallistuttu Tekesin palveluiden kehittämisen teknologiaohjelman johtoryhmätyöskentelyyn
• Toteutettu useita tutkimus- ja kehittämishankkeita yhteistyössä yliopistojen, tutkimuslaitosten sekä yritysten kanssa