Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Vastuulliset hankinnat 2013

Senaatti-kiinteistöt on merkittävä palveluiden ostaja. Liiketoiminta rakentuu vahvasti ulkopuolisten palveluntuottajien osaamiselle. Senaatti-kiinteistöillä laadittiin uusi hankintastrategia, jossa määritellään hankintojen johtamisjärjestelmät ja keskeiset tavoitteet vuosille 2014−2018.

Vuoden 2013 keskeiset tavoitteet ja tulokset

Vastuullisuus hankinnoissa

Talousrikollisuuden torjunnassa sanoista tekoihin

Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat

Kestävät kilpailutuskäytännöt ohjaavat hankintoja

Uusia toimintamalleja hankintatoimeen

Hankintoihin liittyvät riita-asiat

 

”Hankintatoimi perustuu Senaatti-kiinteistöjen liiketoimintastrategian ja valtion hankintastrategian linjauksiin. Tavoitteena on kokonaisratkaisu, joka on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää”.

 

Vuoden 2013 keskeiset tavoitteet ja tulokset

  • Hankinnan strategista asemaa on vahvistettu perustamalla hankintatoiminnan kehittämisestä ja seurannasta vastaava hankintatiimi. Hankintatiimi koostuu eri hankintakategorioiden (investointiprosessi, ylläpitoprosessi, vuokrausprosessi, liiketoiminnan tukipalvelut ja tietohallintopalvelut) vastuuhenkilöistä ja kullekin hankintakategorialle on laadittu omat hankinta- ja toimintasuunnitelmat. Hankintatiimi aloitti toimintansa vuoden 2014 alusta.
  • Hankintojen johtamismallia on selkeytetty vahvistamalla investointi- ja rakennuttamisyksikköä merkittävästi ja lisäämällä omaa osallistumista suurten rakennushankkeiden johtamiseen.
  • Hankintojen sähköistystä jatketaan.
  • Yhteistyötä Hanselin kanssa on syvennetty.
  • Talousrikollisuuden torjuntaan liittyvä ohjeistoa on kehitetty työmaatarkastuksista saadun palautteen perusteella.

Vastuullisuus hankinnoissa

Talousrikollisuuden torjunnassa sanoista tekoihin

Senaatti-kiinteistöt on laatinut talousrikollisuuden torjuntaan erillisen toimenpideohjelman, jossa asetetaan toimittajille vaatimuksia muun muassa lakisääteistä tiukemmista pätevyyksistä sekä rajoituksia urakoiden ketjuttamiselle.

Senaatti-kiinteistöt teki kertomusvuonna 11 rakennuskohteeseen tarkastuskäynnin. Havaituista sopimusrikkomuksista lähetettiin sanktiomaksut urakoitsijoille. Tarkastusten perusteella talousrikollisuuden torjuntaohjeita päivitettiin. Hankevastuuhenkilöille ja rakennuttajakonsulttikumppaneille järjestettiin tammikuussa 2013 aiheeseen liittyvä koulutustilaisuus. Koulutusta jatketaan helmikuussa 2014.

Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat

Valtioneuvoston hankintastrategian mukaan vuonna 2015 kaikissa valtion keskushallinnon hankinnoissa on otettava huomioon ympäristönäkökulma.

Senaatti-kiinteistöjen kestävät hankinnat liittyvät ennen kaikkea investointeihin, eli uudisrakentamiseen ja peruskorjauksiin, joissa kiristyvät energiavaatimukset asettavat uudenlaisia tavoitteita muun muassa rakennusten suunnittelulle.

Senaatti-kiinteistöillä on käytössään ekologisen rakennuttamisen -menetelmä, jonka keskeisiä osia ovat hankkeelle tarveselvitysvaiheessa tehtävä ympäristöselvitys ja hankesuunnitteluvaiheessa asetettavat ympäristötavoitteet.

Ympäristötavoitteista tärkeimpiä ovat rakennuksen

  • Energiankulutus
  • Tilojen muunneltavuus
  • Tilatehokkuus

Myös sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät, rakennusmateriaalien terveellisyys ja rakennuksen huollettavuus sekä korjattavuus otetaan huomioon hankinnoissa. Käytettäville materiaaleille asetetaan sisäilmaolosuhteisiin, elinkaareen, energiatehokkuuteen ja kierrätettävyyteen liittyviä vaatimuksia, samoin ylläpidossa on asetettu vastaavia vaatimuksia muun muassa ilmastoinnin suodattimille.

Rakennuksille asetetaan käyttöikätavoite ja laaditaan rakennusosakohtainen käyttöikäsuunnitelma. Ympäristötavoitteiden toteutumista arvioidaan sekä suunnitteluvaiheessa että käyttöönoton yhteydessä.

Kestävät kilpailutuskäytännöt ohjaavat hankintoja

Valtion liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt noudattaa julkisia hankintoja koskevia säännöksiä, jotka ohjaavat varsin yksityiskohtaisesti hankintamenettelyä, siihen liittyvää ilmoittamista, määräaikoja ja päätöksentekoa.

Keskeisinä periaatteina ovat tarjoajien tasapuolinen kohtelu ja syrjimättömyyden vaatimus sekä kilpailumenettelyn läpinäkyvyys.

Hankinnoissa on tähän mennessä turvauduttu pääosin perinteisiin kilpailutusmenetelmiin, joskin erilaisia uusia kokeiluja on tehty. Esimerkkinä voidaan mainita palkkiosanktio-mallit rakennuttajakonsultti sopimuksissa ja allianssimallin käyttäminen suurissa hankkeissa.

Myös ympäristönäkökohtia on otettu entistä enemmän huomioon kilpailukriteereissä.

Uusia toimintamalleja hankintatoimeen

Senaatti-kiinteistöt on edistänyt kestävän kehityksen toimintamalleja hankintatoimessaan muun muassa ottamalla käyttöönsä sähköisen hankintajärjestelmän kaikissa hankinnoissa. Työtä jatketaan myös sopimustenhallinnan, toimittajuudenhallinnan ja kilpailuttamisen sähköistämiseksi. Verkkolaskutusta kasvattamalla edistetään muun muassa ympäristöystävällisyyttä. Sähköisinä laskuina vastaanotetaan 97 % kaikista laskuista (94 %), joista verkkolaskuja on 78 % (65 %).

Hankintoihin liittyvät riita-asiat

Senaatti-kiinteistöillä oli vuoden lopussa vireillä kaksi hankinta-asiaa markkinaoikeudessa. Hallinto-oikeudessa vireillä oli yksi ympäristölupaa koskeva asia. Käräjäoikeudessa vireillä oli neljä riita-asiaa. Merkittävimmät vireillä olevat riita-asiat olivat Senaatti-kiinteistöjen ja Uudenmaan Mestarirakentajat Oy:n välinen Nanotalon urakkaa koskeva riita, jossa erimielisyyden suuruus on noin 2,4 miljoonaa euroa sekä Kauhajoen virastotalon kiinteistökauppaan liittyviä väitettyjä virheitä koskeva riita, jossa erimielisyyden suuruus on noin 400 000 euroa. Muut tuomioistuimissa vireillä olevat riita-asiat ovat taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä.

Muista kuin tuomioistuimissa vireillä olevista riita-asioista merkittävimpiä on Senaatti-kiinteistöjen ja YIT Rakennus Oy:n sekä Caverion Oy:n välinen erästä urakkaa koskeva riita, jossa erimielisyyden suuruus on noin 1,5 miljoonaa euroa. Neuvottelut asian ratkaisemiseksi olivat vuoden lopussa kesken. Joulukuussa 2013 saavutettiin sovinto Senaatti-kiinteistöjen ja Fira Oy:n välisessä Kansallismuseon korjausurakkaa koskevassa riidassa, jossa urakoitsijan alkuperäinen vaatimus oli noin 2,5 miljoonaa euroa. Sovintosopimuksen mukaisesti Senaatti-kiinteistöt maksaa urakoitsijalle riidanalaisesta saatavasta noin 1,1 miljoonaa euroa.


Avainluvut

11

rakennuskohteeseen tarkastuskäynti kertomusvuonna