Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Tavoitteiden asettaminen tuottaa tulosta

Senaatti-kiinteistöjen keskeiset tavoitteet liittyvät kiinteistöjen ja työyhteisöjen asiantuntijuusaseman lujittamiseen, tasaisten vuokratulojen ylläpitämiseen ja tuloksekkaaseen kiinteistökauppaan.

Tavoitteita saavutettiin kiitettävästi

Arvonalennukset heikensivät vuokraustoiminnan tulosta

Kiinteistökaupoista mallikasta tulosta

Toimitilojen ja työympäristön asiantuntijuudelle oli kysyntää

Yliopistokiinteistöjen osingot

Tuloutus valtiolle

Sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste

 

Tavoitteita saavutettiin kiitettävästi

  • Senaatti-kiinteistöt saavutti kertomusvuonna taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteensa vuokraustoiminnalle asetettuja tavoitteita lukuun ottamatta.
  • Vuokraustoiminnan tuloksen alittuminen johtui tehdyistä arvonalennuksista.
  • Myyntitoiminnan tulos vastasi pitkälti budjetoitua, vaikka yksittäisiä suuria budjetoituja myyntejä jäi toteutumatta.
  • Palveluiden tulos ylitti hieman budjetoidun.
  • Käyttäjä- ja asiantuntijapalveluiden kysyntä on selvästi kasvanut, mikä heijastui positiivisesti tulokseen.

 

"Asiantuntijapalveluiden kysyntä on kasvanut viime vuosina."

 
Keskeiset tunnusluvut 2013 2012 Muutos-%
Kasvu


Liikevaihto, Me 630 620 1,5
Tase, Me 4 590 4 640 -1,1
Vuokrattava pinta-ala, 1000 m² 6 434 6 477 -0,7
Investoinnit yhteensä, Me 199 196 1,4
Investointien osuus liikevaihdosta, % 32 32 -1,4
Henkilöstö lkm 31.12. 273 251 8,8
Kannattavuus


Tulos, Me 122 134 -8,9
Tuloksen osuus liikevaihdosta, % 19,4 21,7 -10,4
Sijoitetun pääoman tuotto, koko toiminta, % 3,9 4,3 -9,3
Sijoitetun pääoman tuotto, vuokraustoiminta, % 3 3,2 -6,3
Oman pääoman tuotto, % 4,1 4,5 -8,9
Keskimääräinen neliövuokra, e/m²/kk 14,28 13,51 5,7
Kiinteistöomaisuuden käyttöaste, % 95,3 96,4 -1,2
Vakavaraisuus


Omavaraisuusaste, % 66 65,3 1,1
Nettovelkaantumisaste, % 49 50 -2
Lainat, Me 1 503 1 559 -3,6

Valtiovarainministeriö asettaa Senaatti-kiinteistöille vuosittain taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Liikelaitoksena Senaatti-kiinteistöt rahoittaa toimintansa itse, eikä se kuulu valtion budjettitalouden piiriin.

Senaatti-kiinteistöjen kokonaistulos kertomusvuonna oli 122,4 (134,4) milj.euroa. Vuoden 2013 tilinpäätökseen kirjattiin yhteensä 26 milj. euron suuruiset arvonalentumiset.


Tulos ja liikevaihto 2009 – 2013

20092010201120122013
Liikevaihto724554583620630
Tulos151125154134122

 

Liikevaihto työntekijää kohden 2009 – 2013

20092010201120122013
Liikevaihto/Henkilötyövuodet27082 1002 3362 6192 472
Henkilötyövuodet267,4263,9249,4236,9254,7

Arvonalentumiset heikensivät vuokraustoiminnan tulosta

Vuokraustoiminnan tulos oli 81,6 (83,2) milj. euroa, ja se alitti valtiovarainministeriön asettaman tulostavoitteen 8,4 milj. eurolla johtuen tilinpäätökseen kirjatuista 25,7 milj. euron arvonalentumisista. Rahoituskulut toteutuivat noin 10 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Senaatti-kiinteistöjen lainoista maksama keskikorko laski 0,6%-yksikköä edellisestä vuodesta. Tämän ohella rahoituskulujen säästöön vaikutti myös ennakoitua vähäisempi lainatarve investointien jäädessä budjetoitua pienemmiksi.

Kiinteistökaupoista hyvää tulosta

Kiinteistöjen myyntitoiminnan tulos oli 29,5 milj. euroa (43,1 milj. euroa). Myynnin tulos alitti budjetoidun tuloksen 3,2 milj. eurolla. Myyntitoiminnan tulos jäi vähän alle tavoitteen, mutta vastasi pitkälti budjetoitua, vaikka yksittäisiä suuria budjetoituja myyntejä jäi toteutumatta.

Toimitilojen ja työympäristön asiantuntijuudelle oli kysyntää

Senaatti-kiinteistöjen palvelut asiakkaille muodostuvat toimitilojen käyttäjäpalveluista ja työympäristöjen kehittämiseen liittyvistä strategisen tason asiantuntijapalveluista. Palveluiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Asiantuntijapalveluiden tavoitteena on valtioasiakkaiden kanssa yhteistyössä tehostaa työympäristöä ja parantaa tilankäytön tehokkuutta.

Senaatti-kiinteistöjen palveluiden myynnin tulos ylitti hieman budjetoidun ja oli kertomusvuonna 0,9 (-0,1) milj. euroa. Käyttäjä- ja asiantuntijapalveluiden kysynnän kasvu heijastui tulokseen positiivisesti.

Yliopistokiinteistöyhtiöiden osingot

Yliopistojen kiinteistöt siirtyivät Senaatti-kiinteistöiltä omiin yhtiöihin vuoden 2010 alussa. Senaatti-kiinteistöjen omistusosuus yhtiöissä on 1/3. Yliopistokiinteistöyhtiöt maksoivat Senaatti-kiinteistölle osinkoa vuoden 2012 tuloksensa perusteella 10,5 milj. euroa.

Tuloutus valtiolle

Senaatti-kiinteistöt tulouttaa vuosittain omistajalleen eli valtiolle suurimman osan tuloksestaan. Senaatti-kiinteistöt maksoi vuoden 2012 tuloksesta (134,4, milj.euroa) kertomusvuonna tuloutusta 120 milj. euroa (130 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto ja omavaraisuusaste

Senaatti-kiinteistöjen koko toiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 3,9 % (4,3 %). Vuokraustoiminnan sijoitetun pääoman tuotto oli 3,0 % (3,2 %). Omavaraisuusaste parani hieman edellisvuodesta ja oli 66 % (65,3 %). Nettovelkaantumisaste pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 49 % (50 %).

Omavaraisuus- ja nettovelkaantumisaste

20092010201120122013
Omavaraisuusaste -%59,463,864,965,366,0
Nettovelkaantumisaste -%6351515049

 

SIPO-% ja OPO-%

20092010201120122013
SIPO-%4,44,04,84,33,9
OPO-%4,24,05,04,54,1

Senaatti-kiinteistöt maksaa velaksi valtiolta hallinnansiirtoina saamistaan kiinteistöistä lainanlyhennyksiä sekä korkoa. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on ottanut investointeja varten lainaa yhteensä 2 095 milj. euroa vuosina 2002–2013.

Kertomusvuoden aikana Senaatti-kiinteistöt otti uutta lainaa 230 milj. euroa. Senaatti-kiinteistöt lyhensi valtion lainoja 72,3 (110,1) milj. eurolla ja muita lainoja 214,7 (191,5) milj. eurolla sekä maksoi lainojen korkokuluja 36,3 (48,1)  milj. euroa ja lainojen takausmaksuja 6,1 (6) milj. euroa.


Valtiolle suoritetut maksut olivat 95,6 (135,6) milj. euroa suuremmat kuin Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2013 tulos.

 

Vieraan pääoman takaisinmaksuaika 2009 – 2013

Vuosia20092010201120122013
Vieraan pääoman takaisinmaksuaika5,95,95,04,54,7

 


 

Avainluvut

122,4 milj.€

kokonaistulos vuonna 2013

 

81,6 milj.€

vuokraustoiminnan kokonaistulos vuonna 2013

29,5 milj.€

kiinteistöjen myyntitulos vuonna 2013

 
 

0,9 milj.€

palveluiden myynnin tulos vuonna 2013