Yhteiskuntavastuuraportti 2013

HTH tietopalvelu

Senaatti-kiinteistöillä on toimipaikkoja 11 paikkakunnalla. Rakennukset, joissa Senaatti-kiinteistöt toimii, ovat kokonaan omassa käytössä olevia tai yhteiskäytössä olevia rakennuksia.

Senaatti-kiinteistöjen tilojen tehokkuus parani

HTH-tietopalvelu -työkalu toimitilojen johtamiseen

Tilatehokkuus säästää energiaa

 

Senaatti-kiinteistöjen tilojen tehokkuus parani

Tällä hetkellä Senaatti-kiinteistöjen omassa käytössä olevien tilojen keskimääräinen tilatehokkuus on 18,2 neliömetriä työntekijää kohden eli parannusta edellisvuoteen (26m2/hlö) verrattuna tuli peräti kahdeksan neliömetriä henkilöä kohden.

"Senaatti-kiinteistöt on tuottanut valtionhallinnon käyttöön HTH-tietopalvelun, jonka avulla voidaan suunnitella tilankäyttöä pitkällä tähtäimellä."

 

Senaatti-kiinteistöjen toimipisteiden tilatehokkuus vuoden 2013 lopussa m2 / hlö (suluissa vastaava luku vuodelta 2012)

 • Helsinki 15,7 (23)
 • Hämeenlinna 56,0 (37)
 • Jyväskylä 19,2 (31)
 • Kouvola 22,8 (20)
 • Kuopio 23,4 (23)
 • Mikkeli 23,8 (24)
 • Oulu 24,2 (26)
 • Rovaniemi 19,4 (32)
 • Tampere 38,7 (39)
 • Turku 18,4 (21)
 • Vaasa 36,0 (48)
 • Keskimäärin 19 (26)

Uudistaminen paransi Lintulahden toimiston tilankäyttöä

Senaatti-kiinteistöt uudisti Lintulahden toimistonsa vuonna 2013. Uudistuksen myötä toimiston tilankäyttö tehostui merkittävästi ja on nyt 15 neliömetriä henkilötyövuotta kohden (23,5 vuonna 2012). Työympäristö päätettiin kehittää avotilasta moderniksi monitilaratkaisuksi, joka tukee paremmin uusia työnteon tapoja. Uudistettu työympäristö on viihtyisä ja työtilat monipuoliset, toimivat ja tehokkaat. Kertomusvuonna uudistettiin myös Senaatti-kiinteistöjen Jyväskylän toimipisteen tilat, minkä johdosta tilankäytön tehokkuus parani 31 neliömetristä 19 neliömetriin henkilöä kohden.

HTH-tietopalvelu -työkalu toimitilojen johtamiseen

Toimitilat ovat valtionhallinnolle keskeinen resurssi, jota tulee johtaa. Tarkoituksenmukainen tilankäyttö on tärkeää virastojen talouden ja toiminnan kannalta. Toimitilajohtaminen edellyttää ajantasaista ja keskitettyjä tilatietoja.

Senaatti-kiinteistöt on tuottanut valtionhallinnon käyttöön HTH-tietopalvelun, johon on koottu kaikki valtionhallinnon käyttämät tilatiedot ja sopimukset yhteen. Tilatietopalvelun avulla valtion virastot ja laitokset pystyvät entistä paremmin seuraamaan tilatietojaan ja suunnittelemaan tilankäyttöään pitkällä tähtäimellä. Tietopalvelu auttaa tilojenkäytön sekä tilakustannusten hallinnassa ja optimoinnissa. Sen avulla on mahdollista vertailla tietoja ja tunnuslukuja myös eri virastojen ja hallinnonalojen välillä.

Kertomusvuonna tietopalvelun käytön puitesopimus saatiin viimeisenkin ministeriön osalta solmittua. Kaikki valtionhallinnon virastot, kolmea lukuun ottamatta, ovat tehneet liittymissopimuksen palvelun käyttöönotosta ja yli puolet hyödyntävät jo palvelua.

Tilatehokkuus säästää energiaa

Toimitilojen energiankulutus vaikuttaa eniten toiminnan hiilijalanjälkeen. Energiankulutuksella on suora suhde käytettyyn tilamäärään. Suunnittelemalla ja mitoittamalla tilat oikein tulosyksiköt pystyvät saavuttamaan EU:n asettamat energiatehokkuusvaatimukset.

Uuden toimitilastrategian tarkoituksena on tarjota käytössä olevista tiloista ja tulevista tarpeista ajantasainen tieto. Ministeriöt, virastot ja laitokset käyttävät HTH-tietopalvelua ja ylläpitävät tietojen ajantasaisuutta. Myös Senaatilla on suuri rooli tietojen päivittämisessä. Toimistotilatehokkuuden tavoite on olemassa olevissa tai peruskorjattavissa kohteissa 18 neliömetriä henkilöä kohden ja uusissa kohteissa 15 neliömetriä henkilöä kohden. Toimistotilatehokkuuden laskentaperusteissa käytetään HTH-tietopalvelun käyttötarkoitusvyöhykkeiden toimistotilan määrittelyä.

Tilatehokkuus valtionhallinnon toimitiloissa

HTH-tietopalvelun mukaan valtionhallinnon tilatehokkuus toimistotiloissa vuoden 2013 lopussa oli keskimäärin 32* neliömetriä henkilöä kohden. Hallinnonaloittain tilatehokkuus oli 23,6 – 45,7 neliömetriä henkilöä kohden. Vuokrakustannukset olivat hallinnonaloittain 533–1 570 euroa henkilöä kohden kuukaudessa. Yksittäisten virastojen kohdalla on päästy tätä parempiin tilatehokkuuslukuihin. Kaikkien peruskorjaus- ja uudisrakennushankkeiden suunnittelussa otetaan toimitilastrategian tilatehokkuustavoite huomioon.


Avainluvut

32 m2/työntekijä

tOIMISTOTilojen keskimääräinen tilatehokkuus VALTIOLLA