Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Laadukas sisäilma tekee kiinteistöstä viihtyisän ja terveellisen

Sisäilman laatu on asiakkaiden työviihtyvyyteen ja terveyteen oleellisesti vaikuttava tekijä. Huono sisäilma on merkittävä kansantaloudellinen ja kiinteistöomistajalle liiketaloudellinen ongelma.

Sisäympäristöklinikka SYKLIn toimi aktiivisesti

Tavoitteena koulutus ja talkoohengen luominen vuodelle 2014

Sisäilmaan liittyviä kehityshankkeita, jossa Senaatti-kiinteistöt on mukana:

 


Sisäilmasto-ongelmat ovat kiinteistöhallinnan, työterveyshuollon ja työsuojelun yhteinen haaste. Ongelmien poistamiseen tuo lisähaasteena pyrkimys rakennuskannan energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen sekä ilmaston muuttuminen todennäköisesti entistä kosteammaksi.

"Sisäilmasto-ongelmat ovat kiinteistöhallinnan, työterveyshuollon ja työsuojelun yhteinen haaste."

 

Hyvä työympäristö on:

 • Turvallinen
 • Taloudellinen
 • Ympäristöystävällinen
 • Kannustava
 • Terveellinen ja toimiva

 
Senaatti-kiinteistöjen tavoitteina sisäilmakysymysten hallitsemiseksi on

 • Ehkäistä ennalta sisäilmaongelmat.
 • Torjua uusien kosteusvaurioiden syntyminen uudis- ja korjausrakentamisessa.
 • Vähentää terveyshaittoja ja taloudellisia menetyksiä järjestelmällisesti.
 • Yhtenäistää menettelytavat sisäympäristöongelmien todentamiseen ja korjaustarpeen arvioimiseen terveellisen ja turvallisen rakennuskannan edistämiseksi.

Sisäympäristöklinikka SYKLIn toimi aktiivisesti

Senaatti-kiinteistöjen vuonna 2010 perustaman sisäympäristöklinikka SYKLIn tehtävänä on tukea Senaatti–kiinteistöjen sisäistä työskentelyä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja ongelmanratkaisussa. SYKLIn rooli on koordinoiva ja konsultoiva. Sen asiantuntijajäsenet muodostuvat Senaatti-kiinteistöjen ja Työterveyslaitoksen erityisasiantuntijoista sekä alueiden ja toimialojen sisäilmayhdyshenkilöistä. Kehitystiimi työskentelee lähtökohtaisesti virtuaalisen työympäristön avulla. SYKLI kokoontui kertomusvuonna yhdeksän kertaa.

SYKLIn keskeiset toiminnan tavoitteet vuodelle 2013 kohdentuvat neljälle osa-alueelle:

 1. Aiheeseen liittyvien koulutuksien järjestäminen 
  • Keväällä 2013 järjestettiin koulutukset hankevastuuhenkilöille ja kiinteistöpäälliköille ja asiaa käsiteltiin vuoden aikana myös hanke- ja ylläpitopäivillä.
 2. Sisäilmaongelmien ennakoiva ratkaiseminen
  • Ennakoivan sisäilmatyöryhmän toiminnan pilotointia jatkettiin UM:n toimitiloissa Katajanokalla.
  • Siivoojille laadittiin sisäilmaan liittyvät ohjeet ja järjestettiin koulutusta muun muassa aiheesta miten siivouksella vaikutetaan sisäilman laatuun.
  • Jatkettiin kosteusanturien hyödyntämisen kehittämistä ylläpidossa (tarpeet, mahdollisuudet, vaatimusmäärittely) ja järjestettiin kosteudenhallintatyöpaja. Kehitystyötä jatketaan vuonna 2014.
  • Halton SyrveyTM:n Terve Talo -toimintamallia jatkettiin Ruskeasuon koulussa sekä Kotkan ja Lahden virastotaloissa. Toimintamallin seurantaraportti esiteltiin hanke- ja ylläpitopäivillä ja toimintaa jatketaan vuonna 2014.
 3. Sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi budjetoidun rahan käyttö
  • Senaatti-kiinteistöjen hallituksen myöntämästä määrärahasta käytettiin vuonna 2013 noin 15 milj. euroa, joka kohdistui 100 hankkeelle. Rahankäytön suunnittelu, koordinointi ja seuranta ovat SYKLIn vastuulla, käytöstä päättävät ja vastaavat toimialat ja alueet. Lisäksi sisäilmakorjauksiin käytettiin muissa investointi- ja kunnossapitohankkeissa arviolta 21 milj. euroa.
 4. Ympäristöministeriön kosteus- ja hometalkoisiin osallistuminen
  • Senaatti-kiinteistöt osallistui tänänkin vuonna aktiivisesti talkoisiin.

Tavoitteena koulutus ja talkoohengen luominen vuodelle 2014

SYKLIn keskeiset toiminnan tavoitteet vuodelle 2014 kohdentuvat kolmelle osa-alueelle, joita ovat koulutus, sisäilmahankkeiden kunnossapito ja osallistuminen kosteus- ja hometalkoisiin. Koulutuksessa jatketaan siivoojille suunnattua sisäilma-asioiden koulutusta yhteistyössä ISS:n kanssa. Yhteistyössä Vahanen Oy:n kanssa järjestetään hankevastuuhenkilöille ja kiinteistöpäälliköille rakennusfysikaalinen koulutus.

Ennakoivaa toiminta tukevia toimenpiteitä vuodelle 2014 ovat:

 • Rakennuskohtaiset sisäilmaongelmien hanketiedot Ryhtiin.
 • Ennakoivan sisäilmatoiminnan pilotointia UM:n toimitiloissa Katajanokalla jatketaan.
 • Sisäilmakonsultti mukaan vähintään viiteen rakennushankkeeseen.
 • Terve Talo -toimintamallia jatketaan edelleen ja tehdään seurantaraportointi kerran vuodessa.
 • Pasilassa, Tullin tiloissa tehdään Linoleumi-lattiakokeilu.

Sisäilmaan liittyviä kehityshankkeita, jossa Senaatti-kiinteistöt on mukana:

 • Hyvät tiivistyskorjaustavat osana onnistunutta sisäilmakorjausta (mukana mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ympäristöministeriö, Työterveyslaitos).
 • Sisäilmaehdollistuminen (Työsuojelurahasto, Suomen Yliopistokiinteistöt, Jyväskylän kaupunki, Työterveyslaitos).
 • Sisäilmahaittojen vähentäminen toimisto-, koulu- yms. rakennuksissa alentamalla oleellisesti sisäilman hiukkaspitoisuutta (mm. VTT, ympäristöministeriö, Työterveyslaitos).
 • Tuloilmakanavapuhdistus (VTT, Työterveyslaitos).
 • Öljyhiilivetypilaantuneiden rakenteiden kapselointi.

Avainluvut

n. 36 milj. €

sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi