Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Tavoitteena on tarjota asiakkaille turvalliset ja terveelliset toimitilat

Senaatti-kiinteistöjen turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vahinkojen ennaltaehkäisy sekä turvallisen toiminnan ja jatkuvuuden varmistaminen. Turvallisuutta edistetään koulutuksella, toimintaprosessien kehittämisellä ja teknisillä ratkaisuilla.

Turvalliset tilat muodostuvat perusasioilla ja oikeanlaisella opastuksella

Valokeilassa vuonna 2013

Turvallisuuden hallinnan kehityskohteet vuonna 2014

 


Turvallisuuden kehittäminen, johtaminen ja varmistaminen on Senaatti-kiinteistöissä jatkuva prosessi. Toimintaa johtaa ja kehittää turvallisuuden johtoryhmä.

Tur­val­li­suus­po­li­tii­kan pääasiallisia kohteita ovat:

 • Hen­ki­lös­tön turvallisuus
 • Kiin­teis­tö­tur­val­li­suus
 • Tie­to­tur­val­li­suus

Senaatti-kiinteistöillä on useita asiakkaita, joiden toiminnassa huomioidaan voimakkaasti turvallisuusnäkökulma. Turvallisuussopimuksia on solmittu useiden asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Toimintaan liittyvän henkilön ja organisaation on sitouduttava noudattamaan konsernin turvallisuuspolitiikan mukaisia toimintatapoja. 

Valtionhallinnon toimitilat jaetaan turvallisuusvyöhykkeisiin asiakirjojen suojaustasoluokittelun perusteella. Tällä varmistetaan käsiteltävän ja säilytettävän tiedon turvaaminen. Turvallisuusvyöhykejako perustuu sekä kansalliseen lainsäädäntöön (TTA 14 §) että kansainvälisten velvoitteiden toteuttamiseen. Senaatti-kiinteistöjen toimitilat täyttävät vähintään turvallisuuden perustason ja osa tiloista korotetun turvallisuustason vaatimukset.

"Omat toimitilamme täyttävät valtion turvallisuuden perustason ja osa tiloista korotetun turvallisuustason vaatimukset."

 

Turvalliset tilat muodostuvat perusasioilla ja oikeanlaisella opastuksella

Senaatti-kiinteistöjen tavoitteena on tarjota asiakkailleen turvalliset ja terveelliset toimitilat. Ra­ken­nus­ten tekniset ratkaisut suunnitellaan siten, että ne mahdollistavat tilojen käyt­tä­jien turvallisen toiminnan sekä tukevat kestävää kehitystä. Näitä ratkaisuja ovat muun muassa paloturvallisuuden perusratkaisut, ku­lun­val­von­nan mahdollisuudet, kiinteistöön kuuluvat tietoliikenteen pe­rus­rat­kai­sut sekä jätehuollon järjestelyt.

Asiakkaita opastetaan käyttämään tiloja turvallisesti ja asianmukaisesti. Käytönopastuksen kohderyhmänä on kiinteistön teknisiä järjestelmiä hallinnoiva henkilöstö, käyttäjäkoulutuksessa tiloja ja niissä olevia järjestelmiä käyttävä henkilöstö.

Kiinteistöturvallisuuden tavoitteena on kiinteistön toimintojen ja energiahuollon turvaaminen ja varmentaminen.

Senaatti-kiinteistöllä on lupa harjoittaa vartioimisliiketoimintaa ja tarjoaa osana käyttäjäpalveluitaan myös vartioimisliikeluvanvaraisia palveluita.

Valokeilassa vuonna 2013

 • Turvallisuuden johtoryhmän toimintasuunnitelmassa asetetut keskeiset tavoitteet vuodelle 2013 saavutettiin.
 • Tärkein tavoite tietoturvatasovaatimusten täyttämisestä jatkuvuudenhallinnan suunnittelun osa-alueella saavutettiin.
 • Toimintasuunnitelmaan liittyviä poikkeamia oli lähinnä yksittäisten kohteiden tietoriskiarvioinnin tai toipumissuunnittelun toteutumisessa. Syynä oli yleensä projektin aikataulun muuttuminen tai avainhenkilöiden saatavuus.
 • Toimintavuoden aikana toteutettiin toipumissuunnittelua, tietoriskiarvioita ja auditointeja suunnitelman ulkopuolelta valituille kohteille, joihin liittyvä tarve tunnistettiin toimintavuoden kuluessa ja tarpeeseen pystyttiin reagoimaan.

Turvallisuuden hallinnan kehityskohteet vuonna 2014

Vuoden 2014 keskeisimpiä tavoitteita ovat turvallisuuden alueyhteyshenkilöverkoston toiminnan käynnistäminen, toimitilojen tietoturvaohjeen (VAHTI 2/2013) jalkauttaminen operatiiviseen toimintaan ja toimittajaverkostojen tietoturvallisuuden hallinnan kehittäminen.

Turvallisuusosa-alueiden kehittämisen keskeisimmät tavoitteet ovat:

 • Tietoturvallisuus: Uusien järjestelmien tietoturvan varmistaminen, lokien hallinnan kehittäminen, korotetun tietoturvatason tarpeen ja etenemispolun suunnittelu.
 • Toimitilaturvallisuus: Yhtenäisten perustason turvallisuusvyöhykkeen käytäntöjen ja järjestelmien toteuttaminen Sk:n omien tilojen osalta.
 • Henkilöturvallisuus: Työsuojelun toimintaohjelma on osa tyky-suunnitelmaa, joka päivitetään vuosittain.
 • Jatkuvuussuunnittelu: Harjoituksien pitäminen ja toipumissuunnitelmien laatiminen kriittisille järjestelmille (4 kpl).
 • Valmiussuunnittelu: Sotataloussopimus, valmiusharjoitus, VAP- päivitykset.