Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Työympäristöjen kehittäminen

Senaatti-kiinteistöt tuottaa valtion toimitilastrategian mukaisesti tilaratkaisuja ja palveluja, joilla tuetaan asiakkaiden toimintaa kustannustehokkaasti ja joilla varmistetaan valtion kokonaisedun ja toiminnan yhteiskuntavastuullisuuden toteutuminen. Senaatti-kiinteistöjen työympäristökehittämisen asiantuntijapalvelut ovat keskeisessä roolissa tilojen toimivuuden varmistamisessa ja muutosten läpiviemisessä.

Työympäristöjen kehittäminen

Tilatehokkuuden parantaminen

Senaatti-kiinteistöjen oma työympäristökonsepti esimerkkinä toimiminen

Kertomusvuoden työympäristökehittämisen projekteja asiakasprojektit

 

Työympäristöjen kehittäminen

Keskeiset tekemiset vuonna 2013

  • Kertomusvuonna oli käynnissä useita laajoja työympäristökehittämisen projekteja eri asiakkaiden kanssa.
  • Kehitettiin ja pilotoitiin muutosjohtamisen palvelua asiakkaiden ylimmän johdon tueksi.
  • Edistettiin työympäristökehittämisen osaamista ja asiantuntijapalveluiden kehittämistä useissa tutkimusprojekteissa.
  • Toimitila- ja työympäristökonsepteja kehitettiin usean valtakunnallisen asiakkaan kanssa.
  • Laadittiin Senaatti-kiinteistöjen oma työympäristökonsepti ja toteutettiin se Lintulahdella.
  • HTH-tietopalvelu puitesopimus otettiin kattavasti käyttöön asiakaskunnassa ja se on allekirjoitettu kaikkien ministeriöiden kanssa.

Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt pitkälle tuotteistettuja työvälineitä asiakkaiden työympäristöjen tehostamiseen ja uudistustarpeisiin. Lähestymistapa on ratkaisukeskeinen, asiantuntijapalveluumme kuuluu työympäristön analysoinnin ja kehittämisen ohella myös tuki organisaatiolle muutoksen läpiviemiseksi. Työympäristöjen kehitysprojekteissa tarkastellaan yhtäaikaisesti sekä tiloja, toimintaa että teknologiaratkaisuja. Ratkaisut kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa muutosta johtaen. Senaatti-kiinteistöt tuottaa työympäristöpalvelut asiakkailleen yhteistyössä kumppaniverkostonsa kanssa.

Tilatehokkuuden parantaminen

Senaatti-kiinteistöjen tilaratkaisuprosessin avulla on pystytty konkreettisesti vaikuttamaan toimitilojen tilatehokkuuteen ja säästämään tilakustannuksissa. Prosessin mittaristoa kehitettiin kertomusvuonna ja ensimmäiset tulokset tilaratkaisuprosessin tuloksellisuudesta on saatu. Mittaristoa kehitetään edelleen laadullisilla mittareilla, jolloin esim. työtyytyväisyys otetaan yhdeksi tarkastelunäkökulmaksi tilatehokkuuden ja kustannusten rinnalle.

Senaatti-kiinteistöjen oma työympäristökonsepti esimerkkinä toimiminen

Senaatti-kiinteistöille kehitettiin kertomusvuonna valtion toimitilastrategian tavoitteiden mukainen työympäristökonsepti, joka on tarkoitettu sovellettavaksi kaikissa Senaatti-kiinteistöjen omissa toimipisteissä. Konseptia pilotoidaan Lintulahdelle loppuvuodesta valmistuneissa uudistetuissa toimitiloissa, joissa työskennellään mobiilissa ja monipaikkaisessa monitilaympäristössä. Senaatti-kiinteistöt haluaa edelläkävijänä näyttää omalla työympäristöllään esimerkkiä asiakkailleen muuntojoustavasta ja aikaa kestävästä työympäristöstä.

Työympäristökehittäminen toteutettiin henkilöstöä laajasti osallistavalla prosessilla. Toimitiloihin toteutettiin myös asiakkaiden pilotointitilaksi tarkoitettu työympäristölaboratorio ja valtion organisaatioiden työntekijöille tarkoitettu tilapäiseen työskentelyyn mahdollistava tila. Projekti toteutettiin hyvin lyhyessä ajassa, ja kertyneitä kokemuksia hyödynnetään asiakastyössä, muun muassa muutosjohtamisen palvelun ja työympäristökehittämisen mittariston kehittämisessä.

Kertomusvuoden työympäristökehittämisen projekteja asiakasprojektit

Kertomusvuonna oli käynnissä useita laajoja työympäristökehittämisen projekteja eri asiakkaiden kanssa.

VTT:n Ydinturvallisuustalon työympäristökehittämisen projektin pohjalta suunniteltiin pilotti, jonka avulla on tarkoitus testata vuonna 2013 valmistuneen työympäristökonseptin periaatteita ja kerätä käyttäjäkokemuksia uudisrakennusprojektissa hyödynnettäväksi.

Otaniemeen suunnitteilla olevaa Tekesin, Finpron ja Finnveran sekä GTK:n toimitila- ja työympäristöratkaisun kehittämistä edistettiin kertomusvuoden aikana kunkin organisaation omilla työympäristöprojekteilla sekä luomalla yhteinen toiminnallista ja tilallista synergiaa tavoitteleva kampuskonsepti.

Tullille laadittua työympäristökonseptia sovellettiin Pasilan virastokeskukseen valmistuvien uusien toimitilojen suunnittelussa.

Valtiovarainministeriölle käynnistettiin työympäristökehittämisen projekti Valtioneuvoston linnan peruskorjaustoimenpiteiden pohjaksi.

Ulkoministeriölle käynnistettiin työympäristöhanke, jonka avulla ministeriö hakee kokemuksia monitilaympäristöstä.

Ympäristöministeriössä pilotoitiin muutosjohtamisen palvelua työnteon tapojen muutoksen jalkauttamisessa toimitila- ja työympäristöprojektin yhteydessä.

Uudenmaan TE-toimistoille toteutettiin muutosjohtamisen toimenpiteitä useissa toimipisteissä valtakunnallisen toimitila- ja työympäristökonseptin toteutusprojektien yhteydessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle suunniteltiin työympäristöratkaisuja muun muassa Ouluun ja Helsinkiin.