Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on valtion kiinteistöstrategian keskeisiä tavoitteita ilmastonmuutoksen hillinnän ja kulttuuriympäristön vaalimisen rinnalla. Senaatti-kiinteistöt huolehtii osaltaan Suomen luonnon monimuotoisuuden säilymisestä hallinnoimissaan rakennetuissa ympäristöissä sekä luonnonsuojelualueilla.

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut yhteiskuntavastuustrategiassaan luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen:

Senaatti-kiinteistöt hallinnoi lukuisia luonnonsuojelualueita

 

Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategian tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä. Erityinen huomio kiinnitetään luonnonvarojen kestävään käyttöön. Uusiutuvia luonnonvaroja on käytettävä siten, että ne todellakin uusiutuvat eivätkä vähene. Uusiutumattomia luonnonvaroja on vuorostaan käytettävä mahdollisimman ekotehokkaasti. Strategiassa korostetaan luontoarvojen nostamista keskeiseksi kaikkialle yhteiskuntaan sekä uusien toimijoiden saamista mukaan luonnon puolesta tehtävään työhön.

Uuden rakennushankkeen alkaessa Senaatti-kiinteistöt ottaa alueen luontoarvot huomioon arvioimalla luontoselvitysten ja ympäristövaikutusten selvitystarpeet. Näiden perusteella laaditaan ympäristöselvitys ja määritellään ympäristötavoitteet, jotka kirjataan osaksi hankesuunnitelmaa. Myös maa-alueiden käyttötarkoituksen muuttuessa Senaatti-kiinteistöt kartoittaa luontoarvot osana riskienhallintaa. Vuonna 2013 ei tehty yhtään uutta luontoselvitystä, mutta jatkettiin toimenpiteitä vuonna 2012 tehtyjen selvitysten perusteella.

Senaatti-kiinteistöt on sitoutunut yhteiskuntavastuustrategiassaan luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen:

  • Torjumalla ilmastonmuutoksen uhkaa parantamalla kiinteistöjen energia- ja materiaalitehokkuutta
  • Tekemällä luontoselvityksiä tunnistetuissa kohteissa ennen ympäristöä muuttaviin rakennushankkeisiin ryhtymistä
  • Alueiden hoitosuunnitelmissa huomioidaan luonnonympäristön umpeenkasvamisen uhka
  • Hankkimalla perustiedon luonnon monimuotoisuudesta Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa olevilla alueilla

Senaatti-kiinteistöt hallinnoi lukuisia luonnonsuojelualueita

Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on useita kymmeniä koskiensuojelulailla suojeltuja sekä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia maa-alueita. Suuresta hallinnoitavien luonnonsuojelualueiden määrästä huolimatta esimerkiksi Suomen Natura 2000 -verkostoon kuuluvista 5 miljoonan hehtaarin maa-alueista vain 0,03 % on Senaatti-kiinteistöjen valvonnassa. Kaksi suurinta kiinteistökokonaisuutta, Satakunnan vankila ja Niinisalon varuskunta-alue, muodostavat yhteensä jo 80 % Senaatti-kiinteistöjen Natura 2000 -alueista. Lisäksi Senaatti-kiinteistöt hallinnoi useita kymmeniä pieniä Natura 2000 -verkostoon kuuluvia alueita muilla varuskunta- ja vankila-alueilla sekä esimerkiksi Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusalueilla.