Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Hiilidioksidipäästöt laskivat viime vuodesta

Senaatti-kiinteistöjen ympäristövaikutusten avainindikaattorina ovat hiilidioksidipäästöt, joita pyritään vähentämään 16 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuodesta

Pitkäjänteistä työtä energian säästämiseksi

Myös muut päästömäärät laskivat

Hiilijalanjäljen laskentapalvelu auttaa seuraamaan ympäristötavoitteita

 

Kasvihuonekaasupäästöt laskivat viime vuodesta

Senaatti-kiinteistöjen ympäristövaikutusten avainindikaattorina ovat hiilidioksidipäästöt, joita pyritään vähentämään 16 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoden 2020 loppuun mennessä. Pitkäjänteinen energiansäästötyö, tilatehokkuuden parantaminen, velvoitukset kestävään energiantuotantoon alueellisissa polttolaitoksissa, rakentamisen ympäristövaikutusten ohjaus sekä vaarallisten kylmäaineiden hallinta ovat jo vieneet Senaatti-kiinteistöjä pitkälle tavoitteessaan.

Suomen päästövähennystavoite päästökauppaan kuulumattomille toimialoille, kuten rakennus- ja kiinteistöala, on 16 prosenttia vuoden 2020 loppuun mennessä vuoden 2005 päästömääriin verrattuna. Senaatti-kiinteistöjen osalta tämä tarkoittaa sitä, että päästöt laskevat 53,3 hiilidioksidiekvivalenttikiloon bruttoneliömetriä kohden vuoteen 2020 mennessä.

Tavoite on jo toteutunut, sillä Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämään kiinteistökantaan suhteutetut kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2013 olivat 43,8 hiilidioksidiekvivalenttikiloa bruttoneliömetriä kohden. Ominaispäästöt ovat siis laskeneet 26 prosenttia vuodesta 2011 ja alittavat vuoden 2020 tavoitteenkin jo 18 prosenttia.

"Senaatti-kiinteistöjen vuodelle 2020 asettama tavoite kasvihuonekaasujen alentamisesta on jo saavutettu."

 

Pitkäjänteistä työtä energian säästämiseksi

Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet myös Senaatti-kiinteistöjen pitkäjänteisen energiansäästön ja alueellisten energiantuotantolaitosten saneerausten ansiosta. Varsinkin kiinteistöjen lämmitysenergian ominaiskulutus ja fossiilisten polttoaineiden käyttö on pienentynyt selkeästi vuodesta 2005. Kuten alla olevasta kuvaajasta nähdään ominaispäästön herkkyystarkastelun tuloksena, olisivat kasvihuonekaasupäästöt pienentyneet viime vuodesta myös ilman päästökertoimen vaikutusta. Kuitenkin vuoden 2020 ominaispäästötavoitteeseen olisi tällöin ollut matkaa vielä 2 prosenttia.

Osasyynä rajuun muutokseen on laskennan päästökertoimien päivittäminen Senaatti-kiinteistöjen sähkönhankinnasta vastaavan Hanselin päästökertoimeen. Hansel hankkii yli puolet energiastaan uusiutuvista energianlähteistä, josta 33 prosenttia on sertifioitua vesisähköä. Sertifioidun vesisähkön johdosta Hanselin kautta hankitun sähkön päästökerroin on selkeästi aikaisempien vuosien laskentaa parempi.

 

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden ominaiskasvihuonekaasupäästöt vuosina 2009 – 2013

kg CO₂e / brm22008200920102011201220132020
Senaatti-kiinteistöjen CO₂e/brm² päästötavoite57,857,457,056,656,355,953,3
Ominaispäästöt kg CO₂e/brm²59,661,661,357,059,343,8
Ominaispäästön herkkyystarkaste kg CO₂e/brm²]**10,6

 

 

 

Senaatti-kiinteistöjen ylläpidettyjen kohteiden kasvihuonekaasupäästöjen laskenta perustuu energiankulutuksen seurantaan ja tietoon käytetyistä energialähteistä sekä kylmäaineista. Ominaispäästöjen laskennan energiankulutustiedot sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämän rakennuskannan kulutuksen. Päästökertoimet määräytyvät energialähteiden mukaisesti ja niiden oikeellisuudesta vastaavat viimekädessä energiantuotantolaitokset. Lue lisää aiheesta raportointiperiaatteet tekstistä.

 

Vuonna 2013 Senaatti-kiinteistöjen energian kokonaiskulutuksesta sekä ylläpidettyjen kiinteistöjen kylmäaineiden käytöstä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt olivat noin 325 000 hiilidioksiditonnia. Senaatti-kiinteistöjen osuus Suomen Tilastokeskuksen ilmoittamista kokonaiskasvihuonekaasupäästöistä on vain noin 0,5 prosenttia.

 

Senaatti-kiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöt vuosina 2009-2013

t CO₂e20092010201120122013
Epäsuorat 2/ Pääomavuokrakohteissa kulutetun sähkön ja lämmön tuotanto sekä rakentaminen224 555198 895185 884176 984146 240
Epäsuorat 1/ Ostetun sähkön ja lämmön tuotanto275 863217 630203 566219 766171 736
Suorat/ Aluelämpölaitosten polttoaineet sekä kylmäaineiden käyttö13 42510 6718 9478 1277 335

 * Rakentamisen energiankulutus on arvioitu rakentamismääriin perustuen.
** Sähkönkokonaiskulutuksen pieneminen johtuu kiinteistökannan muutoksista.

 

 

Senaatti-kiinteistöt käyttää raportoinnissaan kansainvälisen Global Reporting Initiative (GRI) mukaista jakoa suoraan ja epäsuoraan energiankulutukseen, sekä Greenhouse gas protokollan (GHG http://www.ghgprotocol.org/) mukaiseen jakoon kasvihuonekaasupäästöistä. Suorat kasvihuonekaasupäästöt katsotaan jaon mukaan olevan sellaisia, joihin organisaatio voi suoraan omalla toiminnallaan vaikuttaa. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt puolestaan ovat sellaisia, johon organisaation toiminnalla ei ole suoraa vaikutusta. Epäsuoria päästöjä voidaan jakaa vielä kategorioihin sen mukaan, kuinka monen "välikäden" kautta organisaation on mahdollista vaikuttaa päästöjen syntymiseen.

Suorat kasvihuonekaasupäästöt sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien aluelämpölaitosten päästöt sekä Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kohteiden kylmälaitteiden kylmäainetäytöistä aiheutuvat päästöt.

Epäsuorat eli välilliset päästöt muodostuvat rakennuksiin ostettavan energian tuotannosta ja rakentamisesta. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 1 sisältää Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämiin kiinteistöihin ostetun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt. Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 2 sisältää Senaatti-kiinteistöjen pääomavuokrakohteisiin ostetun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt, sekä rakentamisen aiheuttamat päästöt.

 

Myös muut päästömäärät laskivat

Senaatti-kiinteistöt raportoi ilmastonmuutosta aiheuttavien hiilidioksidipäästöjen lisäksi maaperän ja vesistöjen happamoitumista aiheuttavat typenoksidipäästöt ja rikkidioksidipäästöt. Lisäksi alla olevassa taulukossa on esitetty pienhiukkaspäästöt, jotka vaikuttavat ilmastonmuutokseen ja aiheuttavat muun muassa hengityselinsairauksia.

 

Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämien kiinteistöjen SO₂, NOx sekä hiukkaspäästöt (kg/brm²).

kg/brm²20092010201120122013
Typen oksidit [kg/brm²]0,1060,1040,0930,0970,086
Rikkidioksidi [kg/brm²]0,1020,0950,0840,0820,076
Hiukkaset [kg/brm²]0,0120,0120,0100,0080,008

 

 

 

Senaatti-kiinteistöjen SO2-, NOx- ja hiukkaspäästöjen laskenta perustuu Granlund manager -tietokannan energiankulutustietoihin sekä parhaaseen tietoon energiantuotannon päästöistä.

Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2013 päästölaskennan lämmöntuotannon SOx-, NOx- ja hiukkaspäästöjen päästöprofiilit perustuvat Senaatti-kiinteistöjen alueiden mukaisten energiantuottajien toimittamiin tietoihin sekä Suomen keskimääräiseen kaukolämmön tuotannon päästöprofiiliin (Energiateollisuus ry). Alueellisten lämpölaitosten päästöjen arviot perustuvat polttoainekohtaisiin ominaispäästöihin sekä vastaavan kokoluokan lämmityslaitosten päästömittauksiin.

 

 

Hiilijalanjäljen laskentapalvelu auttaa seuraamaan ympäristötavoitteita

Senaatti-kiinteistöt tarjoaa kaikille asiakkailleen hiilijalanjäljen laskentapalvelua osana Hallinnon tilahallinnan tietopalvelua. Toimitilojen tarkoituksenmukaisella käytöllä voidaan pienentää tilakustannuksia sekä säästää energiaa ja ympäristöä. HTH:n hiilijalanjäljen laskentapalvelu auttaa asettamaan ympäristötavoitteita sekä seuraamaan niiden toteutumista. Tietojärjestelmästä löytyy toimitilojen käytön sähkön- ja lämmönkulutustiedot sekä hiilidioksidipäästöt.