Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Pilaantuneiden maa-alueiden hallinta

Senaatti-kiinteistöt panostaa jatkuvasti ympäristöriskien tunnistamiseen ja havaittujen ympäristövahinkojen korjaamiseen. Investoinneilla saadaan kehitettyä alueita uusia käyttötarkoituksia varten ja luotua näin lisäarvoa ympäristön lisäksi myös taloudelle.

Ympäristöriskeistä pysytään kartalla tuntemalla maa-alueet

Riskiluokitukset riskienhallinnan keinona

 

 

Ympäristöriskeistä pysytään kartalla tuntemalla maa-alueet

Senaatti-kiinteistöjen on maa-alueen omistajana/haltijana oltava riittävän selvillä hallinnassaan olevien alueiden tilasta, alueilla harjoitetusta toiminnasta ja toiminnan aiheuttamista riskeistä maa-alueille sekä pohjavedelle.

Ollessaan vastuussa pilaantuneen alueen puhdistamisesta Senaatti-kiinteistöt selvittää pilaantumisen laajuuden ja puhdistustarpeen, puhdistaa alueen ja huolehtii mahdollisista tarkkailuvelvoitteista. Kun maa-alueita myydään tai vuokrataan, Senaatti-kiinteistöt varmistaa, että asianmukaiset merkinnät tehdään aluetta koskeviin kauppakirjoihin ja vuokrasopimuksiin.

Riskiluokitukset riskienhallinnan keinona

Pilaantuneiden maa-alueiden hallintaan on jo useita vuosia käytetty riskiluokitusta, jossa kohteet jaetaan riskiluokkiin 1−3 sen mukaan, kuinka todennäköinen ja merkittävä ympäristön pilaantumisriski on. Riskiluokkaan 1 kuuluvissa kohteissa on todennäköinen tai tiedossa oleva merkittävä riski, kun taas riskiluokkaan 3 kuuluvissa kohteissa ei ole tunnistettua riskiä tai riski on vähäinen ja rajattavissa oleva. Merkittävän riskin kohteisiin kuuluvat lähinnä Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen entiset varikkoalueet. Esimerkkejä tämän tyyppisistä kohteista ovat muun muassa Luumäen entinen ratapölkkykyllästämö ja Keski-Pasilan entinen ratapiha-alue.

Senaatti-kiinteistöt ylläpitää rekisteriä pilaantuneille maille tehtävistä toimista sekä seuraa kirjanpidossaan pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksesta aiheutuvia kustannuksia. Rekisterillä hallinnoidaan tällaisten maa-alueiden tunnistukseen, kartoitukseen ja puhdistukseen liittyviä dokumentteja. Senaatti-kiinteistöt käytti pilaantuneiden maiden kunnostukseen ja niihin liittyviin selvityksiin vuonna 2013 noin 600 000 €.

 


Avainluvut

n. 600 00

pilaantuneiden maiden kunnostukseen