Yhteiskuntavastuuraportti 2013

Ympäristöasioiden taloudellinen vaikutus

Senaatti-kiinteistöjen toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi heijastuvat taloudelliseen tuloksellisuuteen sekä Senaatti-kiinteistöjen asiakkaiden talouteen esimerkiksi säästyneiden energiankustannusten muodossa.

Energiatehokkuuden parantaminen on ylläpitokustannusten hallintaa

Tuloksellista toimintaa käyttäjäsähkö-projektissa

Vihreät vuokrasopimukset yleistyvät

Ympäristö- ja sisäilmariskien hallinnasta mittavia kustannuksia

 

Energiatehokkuuden parantaminen on ylläpitokustannusten hallintaa

Senaatti-kiinteistöjen erillisten energiatehokkuusinvestointien ohella pääosa parannustoimenpiteistä toteutetaan osana merkittäviä korjauksia. Rakennuksen elinkaaren aikaiseen energiatehokkuuteen panostamisella hallitaan energianhinnan vaikutuksia ylläpitokustannuksiin sekä varmistetaan, että rakennukset ovat ajanmukaisia energiamääräysten kiristyessä sekä vuokralaisten että omistajien näkökulmasta. Vuonna 2013 energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviin investointeihin käytettiin noin 6 miljoonaa euroa.

Tuloksellista toimintaa käyttäjäsähkö-projektissa

Senaatti-kiinteistöjen käyttäjäsähköprojektissa koko viime vuoden mukana olleiden 62 kiinteistön sähkönkulutus aleni lähes kaksi prosenttia aiempaan vuoteen verrattuna. Rahassa se merkitsi säästöä noin 183 000 euroa. Tulos on erinomainen sillä 44:ssä vasta viime vuonna alkaneessa kohteessa toimenpiteet ovat jo alkaneet purra, mutta varsinaisia tuloksia odotetaan vasta tulevina vuosina. Laskuihin ei ole otettu mukaan neljää tutkimuslaitosta, sillä näiden kohteiden osalta sähkönkulutuksen hallinta on erittäin haasteellista, koska kulutus riippuu voimakkaasti käynnissä olevista tutkimuksista ja muun muassa puhdastilojen ja prosessilaitteiden käytöstä.

Vihreät vuokrasopimukset yleistyvät

Senaatti-kiinteistöt on kehittänyt edelleen toimitilojen Green Lease -vuokrasopimusmallia. Green Lease kannustaa vuokralaista ja vuokranantajaa entistä energiatehokkaampaan ja ympäristöystävällisempään toimintaan. Green Lease -vuokrasopimus auttaa vuokralaista vaikuttamaan toimitilakustannuksiinsa kiinnittämällä huomiota ylläpitovuokraan vaikuttaviin sähkö-, vesi-, lämpö- ja jätemaksuihin.

Green Lease -vuokrasopimus

auttaa:

  • selvittämään energiankulutus- ja ympäristötiedot
  • alentamaan vuokraa
  • kohdistamaan kustannuksia tarkasti ja oikeudenmukaisesti
  • rakentamaan yhteistoimintamallin ympäristötavoitteiden ja toteutumien seuraamiseksi

ja mahdollistaa:

  • energiaa säästävät toimenpiteet ja kannattavat investoinnit
  • säästöjen oikeudenmukaisen jakamisen
  • alentuneet käyttökustannukset ja kiinteistön arvon nousun

Ympäristö- ja sisäilmariskien hallinnasta mittavia kustannuksia

Ympäristövahinkojen ja sisäilmaongelmien korjaaminen sekä riskienhallinta aiheuttavat Senaatti-kiinteistöille vuosittain merkittäviä kustannuksia. Investoinnit ovat välttämättömiä kiinteistöjen käytettävyyden ja arvon säilyttämiseksi. Vuonna 2013 Senaatti-kiinteistöt käytti pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen ja näitä koskeviin selvityksiin yhteensä noin 0,6 milj. euroa (v. 2012 1,15 milj. euroa). Sisäilmaolosuhteiden parantamiseen tähtääviin korjauksiin käytettiin noin 36 milj. euroa (v.2012 25 milj. euroa).


Avainluvut

6 milj. €

energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviin investointeihin